ТИМ ЗА МАРКЕТИНГ ШКОЛЕ

ТИМ ЗА МАРКЕТИНГ ШКОЛЕ

Циљ рада Тима за маректинг школе јесте да, у сарадњи са свим учесницима у образовно-васпитном процесу, родитељима и ученицима, школу представи и промовише, пре свега преко школског сајта.

     Тим ће у току целе школске године пратити, обележавати и промовисати значајне догађаје и активности реализоване кроз васпитно-образовни рад школе.

МЕСЕЦ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ

АКТИВНОСТИ

Септембар - Формирање Тима за маркетинг школе и усвајање плана рада за шк. 2018/2019. год.

– Подела активности и задужења између чланова Тима.

– Разматрање начина за активно укључивање ученика у електронску презентацију школе.

– Разматрање и отварање електронских налога школе и  Тима.

– Текућа питања.

Чланови Тима за маркетинг школе
Октобар/Новембар - Рад на сајту школе.

– Разматрање могућности за презентовањем рада школе/ примера добре праксе кроз различите медије уже и шире локалне заједнице (Барајевски гласник, Радио Барајево,…).

– Промовисање рада Тима на Наставничком већу.

– Праћење примера добре праксе у образовно- васпитном раду школе и промовисање истих преко сајта школе.

– Подстицање свих учесника у образовно-васпитном раду на презентовање и промоцију примера добре праксе.

– Текућа питања.

Чланови Тима за маркетинг школе
Јануар/ Фебруар - Анализа досадашњег рада са предлозима за унапређење.

– Анализа визулног приказа сајта.

– Подношење полугодишњег извештаја.

– Текућа питања.

Чланови Тима за маркетинг школе
Април - Рад на сајту школе.

– Подстицање свих учесника у образовно-васпитном раду на презентовање и промоцију примера добре праксе.

– Текућа питања.

Чланови Тима за маркетинг школе
Јун - Самовредновање рада чланова и реализованих активности.

– Подношење годишњег извештаја.

 

Чланови Тима за маркетинг школе

Чланови:

  1. Данијела Бојовић, наставник предметне наставе
  2. Жељко Трифуновић, наставник предметне наставе
  3. Тијана Мирковић, наставник предметне наставе
  4. Биљана Поповић, наставник разредне наставе
  5. Јелена Ристић, наставник разредне наставе
  6. Нела Спасојевић, наставник разредне наставе
  7. Ирена Сирковић, стручни сарадник- библиотекар
  8. Марија Станојевић, стручни сарадник- педагог, координатор