eTWINNING TIM

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА eTwinning ТИМА
ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

Циљ рада eTwinning тима јесте подизање нивоа дигиталних компетенција наставника, унапређење квалитета наставе у школи кроз коришћење ИКТ алата у раду са ученицима, побољшање сарадње међу наставницима, унапређење међупредметних компетенција код ученика, унапређење међународне сарадње школе путем повезивања са образовним установама из Европе, подстицање интерактивности наставе кроз укључивање ученика на активности организоване у оквиру еTwinning портала и јачање кључних компетенција ученика, учествовање наставника у обукама професионалног усавршавања путем интернета, промоција школе, унапређење Школског развојног плана, унапређење односа са родитељима, институцијама и установама.

 

ВРЕМЕ АКТИВНОСТ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ
Септембар - Формирање eTwinning тима и договор о раду Тима у току године- Усвајање Плана рада Тима за школску 2018/2019. годину
– Подела задужења између чланова Тима
– Отварање имејл налога Тима
– Представљање eTwinning пројеката који су у току
– Разматрање начина за активно укључивање наставника у eTwinning
– Учешће координатора Тима у eTwinning годишњој конференцији „Унапређивање наставе употребом информационо комуникационих технологија“ у Београду
– Текућа питања
Чланови eTwinning тима
Октобар/ децембар - Укључивање чланова тима у еТwinning
– Промовисање рада Тима и примера добре еТwinning праксе на Одељењским већима, Стручним већима и Наставничком већу
– Подстицање наставника на укључивање у eTwinning
– Промовисање могућности за професионално усавршавање на европском нивоу (обуке на интернету, професионално усавршавање на интернету, обуке лицем у лице, учење од колега) које еТwinning има у понуди
– Сарадња са Тимом за маркетинг школе – промовисање примера добре еТwinning праксе преко сајта школе и кроз различите медије
– Извештавање чланова о реализацији подељених задужења и сарадња међу члановима тима
– Текућа питања
Чланови eTwinning тима
Јануар/ фебруар - Анализа досадашњег рада са предлозима за унапређење
– Писање и подношење полугодишњег извештаја о раду eTwinning тима
– Текућа питања
Чланови eTwinning тима
Март/
мај
- Анализа применљивости у пракси еТwinning пројеката који су реализовани до сада или су при крају реализације
– Текућа питања
Чланови eTwinning тима
Јун/август - Договор о пројектима са којима би се  конкурисало  за Националну ознаку квалитета
– Представљање еТwinning пројеката на Савету  родитеља и родитељским састанцима
– Анализа рада eTwinning тима – самовредновање рада чланова Тима и реализованих активности
– Подношење годишњег извештаја
Чланови eTwinning тима
У току године - Праћење и извештавање о постигнутим резултатима
– Учешће на бесплатним eTwinning семинарима Фондације Темпус:
Ø  eTwinning за почетнике – први кораци – Каталошки број 439, Приоритетна област 1, Компетенције за поучавање и учење
Ø  Ка квалитетним eTwinning пројектима у циљу унапређења коришћења ИКТ-а у настави – Каталошки број 461, Приоритетна област 1, Компетенције за поучавање и учење
Ø  Употреба ИКТ алата у циљу унапређења наставе – Каталошки број 591, Приоритетна област 1, Компетенције за поучавање и учење
– Учешће на вебинарима Фондације Темпус
– Размена знања о web 2.00 алатима
Чланови eTwinning тима

Чланови:

  1. Биљана Поповић, наставник разредне наставе – координатор
  2. Ана Тришић, наставник разредне наставе – партнер
  3. Ивана Савић, наставник разредне наставе – партнер
  4. Невена Дамњановић, наставник предметне наставе
  5. Данијела Бојовић, наставник предметне наставе
  6. Зорица Јовановић Стевановић, директор школе
  7. Ирена Сирковић, стручни сарадник – библиотекар
  8. Марија Станојевић, стручни сарадник – педагог