SAVET RODITELJA

PROGRAM SAVETODAVNOG ORGANA ŠKOLE
PROGRAM RADA SAVETA RODITELJA ŠKOLE

Septembar:
-Konstituisanje Saveta roditelja škole;
-Upoznavanje sa Poslovnikom o radu saveta roditelja;
-Usvajanje plana i programa rada Saveta roditelja za školsku 2018/19. godinu;
-Izbor predstavniaka za Opštinski savet roditelja;
-Izbor predstavnika za Stručni aktiv za razvojno planiranje;
-Izbor predstavnika za Tim za samovrednovanje kvaliteta rada škole;
-Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Saveta roditelja u školskoj 2017/18. godini;
-Izveštaj o radu škole u školskoj 2017/18. godini;
-Informisanje Saveta roditelja o utvvrđivanju konačnog uspeha učenika na kraju školske 2017/18. na dan 31.8.2018.
-Izveštaj o radu direktora škole u školskoj 2017/18. godini;
-Upoznavanje roditelja sa školskim kalendarom i sa dinamikom rada u školskoj 2018/19. godini;
-Davanje saglasnosti na maršute za ekskurzije učenika od prvog do osmog razreda i nastavu u prirodi;
-Razmatranje Godišnjeg plana rada škole za školsku 2018/19;
-Osiguranje učenika – izbor komisije za razmatranje ponuda;
-Roditelji i njihova pomoć školi (pomoć roditelja u realizaciji programa, uređenje škole, društveno-korisnog rada, pomoć u stvaranju materijalnih uslova za rad, roditelji u svojstvu predavača za roditelje, nastavnike i učenike).
-Tekuća pitanja.
Novembar:
-Informacija o realizaciji školskog programa od prvog do osmog razreda na kraju prvog klasifikacionog perioda šk. 2018/19. god.;
-Uspeh i disciplina učenika na kraju prvog klasifikacionog perioda šk. 2018/19. godine;
-Teme po izboru roditelja;
-Tekuća pitanja;
Decembar:
-Samovrednovanje rada škole : anonimno anketiranje članova Saveta roditelja ( oblasti vrednovanja: briga o učenicima i saradnja sa roditeljima );
-Teme po izboru roditelja;
-Informacije o radu Opštinskog saveta roditelja;
-Tekuća pitanja.

Februar:
-Izveštaj o radu škole u prvom polugodištu 2018/19. godine;
-Polugodišnji izveštaj o radu direktora škole u školskoj 2018/19.
-Razmatranje i usvajanje polugodišnjeg izveštaja o radu Saveta roditelja u školskoj 2018/19;
-Uspeh i disciplina učenika na kraju prvog polugodišta;
-Upoznavanje sa izabranim agencijama za sprovođenje ekskurzija učenika od prvog do osmog razreda i nastave u prirodi, nakon sprovedene javne nabavke;
-Tekuća pitanja.

April:
-Informacija o realizaciji školskog programa od prvog do osmog razreda na kraju trećeg klasifikacionog perioda šk. 2018/19. god.;
-Saradnja roditelja i škole;
-Rezultati učenika na takmičenjima;
-Informacije vezane za učenike osmog razreda i njihove roditelje: probni završni ispit, opšti roditeljski sastanak, pripremna nastava i završni ispit;
-Izbor člana Saveta roditelja koji će prisustvovati završnom ispitu za učenike osmog razreda;
-Tekuća pitanja.

Jun:
-Izveštaj o realizaciji izleta od prvog do šestog razreda, dvodnevnih ekskurzija sedmog i osmog razreda i nastave u prirodi od prvog do četvrtog razreda u školskoj 2018/19. godini;
-Uspeh i disciplina učenika na kraju drugog polugodišta;
-Upoznavanje sa kalendarom aktivnosti za upis učenika u srednje škole školske 2019/20. godine;
-Tekuća pitanja.

Jul:
-Izveštaj o rezultatima završnog ispita učenika osmog razreda i upisu u srednju školu;
-Izveštaj o radu Saveta roditelja škole u školskoj 2018/19. godini;
-Izveštaj o realizaciji školskog programa učenika od prvog do osmog razreda na kraju drugog polugodišta školske 2018/19. godine;
-Tekuća pitanja.

Po potrebi, kao i na zahtev roditelja, zakazuju se vanredne sednice Saveta roditelja.

Sastancima Saveta roditelja škole prisustvuje stručni saradnik pedagoško-psihološke službe, koji vodi zapisnike sa sastanka.

SAVET RODITELJA – školska 2018/19.

Ukupno članova: 73, kvorum 37

ODELJENJE – RODITELJ
1. 1-1 Svetlana Dimčić
2. 1-2 Maja Simić
3. 1-3 Ivica Milošević

4. 2-1 Tijana Cvetković
5. 2-2 Nataša Kubat
6. 2-3 Katarina Brezo

7. 3-1 Marija Mihajlović
8. 3-2 Snežana Jović Damnjanović
9. 3-3 Milka Jovanović

10. 4-1 Ilija Lukić
11. 4-2 Suzana Vujić
12. 4-3 Božidar Blagojević

13. 5-1 Teodora Kešanski
14. 5-2 Zoran Milošević
15. 5-3 Sibin Todorović
16. 5-4 Milena Radunović
17. 5-5 Mirjana Stevanović
18. 5-6 Beljina Sanja Marković

19. 6-1 Sandra Stevanović
20. 6-2 Dejan Marinković
21. 6-3 Goran Čamdžić
22. 6-4 Slavica Bujić
23. 6-5 Ljubomir Lacković
24. 6-6 Kristina Petrović
25. 6-7 Vesna Jovanović
26. 6-8 Beljina Vladan Devetaković

27. 7-1 Igor Janković
28. 7-2 Goran Stevanović
29. 7-3 Milena Jovičić
30. 7-4 Tamara Marković
31. 7-5 Jugoslav Gašić
32. 7-6 Milovan Milovančević
33. 7-7 Beljina Miloš Milanović
34. 8-1 Slavoljub Marković
35. 8-2 Dragana Jovanović
36. 8-3 Katarina Marinković
37. 8-4 Tanja Živanović
38. 8-5 Gordana Ećimović
39. 8-6 Saša Milanović
40. 8-7 Milica Milanović
41.  8-8 Beljina Jasmina Jovanović

42. Arnajevo 1,3 Ivana Pavlović
43. Arnajevo 2,4 Nada Radovanović ( Marko Petrović)
44. Baćevac 1. Danijela Radovanović
45. Baćevac 2. Radojka Đorđević
46. Baćevac 3. Darko Mladenović
47. Baćevac 4. Dragan Dimitrijević
48. Beljina 1,2 Saša Devetaković
49. Beljina 3,4 Maja Milanović
50. Boždarevac 1,3 Nada Jovičić
51. Boždarevac 2,4 Slađana Dačić
52. Veliki Borak,1 Slaviša Jevtić
53. Veliki Borak 2,4 Ivana Barjaktarović
54. Veliki Borak 3 Aleksandar Bogdanović
55. Glumčevo Brdo 1. Nena Kovrlija
56. Glumčevo Brdo 2. Dragana Stevančević
57. Glumčevo Brdo 3. Jelena Cekić
58. Glumčevo Brdo 4. Dejan Đorđević
59. Guberevac 1,2,3. Goran Stevanović
60. Guncati 1,4 Danijela Stevanović
61. Guncati 2. Dragan Ristović
62. Guncati 3. Mira Raković
63. Lisović I 2,3. Nataša Davidović
64. Lisović II 1,2,3,4 Biserka Stević
65. Manić 1,3 Mirjana Janković
66. Manić 2,4 Milena Jovanović
67. Rožanci 2. Aljana Mitrović
68. Rožanci 3,4. Slavica Millošević
69. Ravni Gaj 1,2. Ivana Mihailović
70. Ravni Gaj 3. Milica Đorđević
71. Ravni Gaj 4. Ivana Jovanović Božić
72. Srednji Kraj 1,3. Maja Savić
73. Srednji Kraj 2,4. Zoran Milošević