SAVET RODITELJA

POSLOVNIKA O RADU SAVETA RODITELJA

Septembar

 • Upoznavanje sa Poslovnikom o radu saveta roditelja;
 • Konstituisanje Saveta roditelja škole;
 • Izbor člana saveta za Opštinski savet roditelja;
 • Izbor predstavnika Saveta roditelja u Stručnom aktivu za razvojno planiranje, Timu za samovrednovanje rada škole; Timu za inkluzivno obrazovanje i Timu za zaštitu od nasilja, zlostavljanja, zanemarivanja i diskriminacije;
 • Upoznavanje Saveta sa Stručnim uputstvom za organizaciju i realizaciju obrazovno- vaspitnog rada u osnovnoj školi u školskoj 2022/23. i sa preporukama Tima za praćenje i koordinisanje primene preventivnih mera u radu škola;
 • Razmatranje i usvajanje plana rada Saveta roditelja za školsku 2022/23. godinu;
 • Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Saveta roditelja u školskoj 2021/22. godini;
 • Upoznavanje sa Izveštajem o radu škole i radu direktorke u školskoj 2021/22. godini;
 • Informisanje Saveta roditelja o utvrđivanju konačnog uspeha učenika na kraju školske 2021/22. na dan 31.8.2022. i upisu učenika u srednje škole;
 • Upoznavanje roditelja sa školskim kalendarom i sa dinamikom rada u školskoj 2022/23. godini;
 • Davanje saglasnosti za organizovanje ekskurzija učenika od 1. do 8. razreda i nastave u prirodi za učenike od 1. do 4. razreda u školskoj 2022/23. godini;
 • Razmatranje Godišnjeg plana rada škole za školsku 2022/23;
 • Osiguranje učenika – izbor komisije za razmatranje ponuda;
 • Razmatranje i usvajanje predloga za dečju štampu;
 • Analiza stanja u odeljenjima

Oktobar

 • Roditelji i njihova pomoć školi (pomoć roditelja u realizaciji programa, uređenje škole, društveno-korisnog rada, pomoć u stvaranju materijalnih uslova za rad, roditelji u svojstvu predavača za roditelje, nastavnike i učenike);
 • Analiza stanja u odeljenjima;
 • Izbor osiguravajućeg društa za osiguranje učenika u školskoj 2022/23. godini;
 • Odgovoran odnos prema zdravlju;
 • Tekuća pitanja

Novembar:

 • Informacija o realizaciji školskog programa od 1. do 8. razreda na kraju prvog klasifikacionog perioda šk. 2022/23. god.
 • Uspeh i disciplina učenika na kraju prvog klasifikacionog perioda šk. 2022/23. godine;
 • Analiza stanja u odeljenjima;
 • Teme po izboru roditelja;
 • Tekuća pitanja

Januar:

 • Uspeh i disciplina učenika na kraju prvog polugodišta školske 2022/23;
 • Analiza stanja u odeljenjima;
 • Informisanje o radu Opštinskog saveta roditelja;
 • Upoznavanje sa izabranim agencijama za sprovođenje ekskurzija učenika od 1. do 8. razreda i nastave u prirodi, nakon sprovedene javne nabavke;
 • Tekuća pitanja.

Februar:

 • Razmatranje polugodišnjeg Izveštaja o radu škole u školskoj 2022/23.godine;
 • Razmatranje polugodišnjeg Izveštaja  o radu direktorke škole u školskoj 2022/23.
 • Razmatranje i usvajanje polugodišnjeg izveštaja o radu Saveta roditelja u školskoj 2022/23;
 • Informacije vezane za učenike 8. razreda i njihove roditelje: probni završni ispit, opšti roditeljski sastanak, pripremna nastava i završni ispit;
 • Analiza stanja u odeljenjima;
 • Tekuća pitanja

April:

 • Informisanje o realizaciji školskog programa od 1. do 8. razreda na kraju trećeg klasifikacionog perioda školske 2022/23. godine;
 • Analiza stanja u odeljenjima;
 • Teme po izboru roditelja – saradnja roditelja i škole;
 • Ekološka akcija „U susret proleću“
 • Tekuća pitanja.

Jun – Jul:

 • Izveštaj o realizaciji izleta od 1. do 6. razreda, dvodnevnih ekskurzija 7. i 8. razreda i nastave u prirodi od 1. do 4.  u školskoj 2022/23. godini;
 • Uspeh i disciplina učenika na kraju drugog polugodišta školske 2022/23;
 • Upoznavanje sa izuzetnim rezultatima učenika 8. razreda: Učenik i sportista generacije, nosioci diploma „ Vuk Karadžić“ i posebnih diploma;
 • Rezultati učenika na takmičenjima;
 • Upoznavanje sa kalendarom aktivnosti za upis učenika u srednje škole;
 • Izveštaj o rezultatima završnog ispita učenika osmog razreda i upisu u srednju školu;
 • Izveštaj o radu Saveta roditelja u školskoj 2022/23. godini;
 • Izveštaj o realizaciji školskog programa od 1. do 8. razreda na kraju drugog polugodišta školske 2022/23. godine;
 • Tekuća pitanja