logoСАВЕТ РОДИТЕЉА

ПОСЛОВНИКА О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА

Септембар

 • Упознавање са Пословником о раду савета родитеља;
 • Конституисање Савета родитеља школе;
 • Избор члана савета за Општински савет родитеља;
 • Избор представника Савета родитеља у Стручном активу за развојно планирање, Тиму за самовредновање рада школе; Тиму за инклузивно образовање и Тиму за заштиту од насиља, злостављања, занемаривања и дискриминације;
 • Упознавање Савета са Стручним упутством за организацију и реализацију образовно- васпитног рада у основној школи у школској 2022/23. и са препорукама Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа;
 • Разматрање и усвајање плана рада Савета родитеља за школску 2022/23. годину;
 • Разматрање и усвајање извештаја о раду Савета родитеља у школској 2021/22. години;
 • Упознавање са Извештајем о раду школе и раду директорке у школској 2021/22. години;
 • Информисање Савета родитеља о утврђивању коначног успеха ученика на крају школске 2021/22. на дан 31.8.2022. и упису ученика у средње школе;
 • Упознавање родитеља са школским календаром и са динамиком рада у школској 2022/23. години;
 • Давање сагласности за организовање екскурзија ученика од 1. до 8. разреда и наставе у природи за ученике од 1. до 4. разреда у школској 2022/23. години;
 • Разматрање Годишњег плана рада школе за школску 2022/23;
 • Осигурање ученика – избор комисије за разматрање понуда;
 • Разматрање и усвајање предлога за дечју штампу;
 • Анализа стања у одељењима

Октобар

 • Родитељи и њихова помоћ школи (помоћ родитеља у реализацији програма, уређење школе, друштвено-корисног рада, помоћ у стварању материјалних услова за рад, родитељи у својству предавача за родитеље, наставнике и ученике);
 • Анализа стања у одељењима;
 • Избор осигуравајућег друшта за осигурање ученика у школској 2022/23. години;
 • Одговоран однос према здрављу;
 • Текућа питања

Новембар:

 • Информација о реализацији школског програма од 1. до 8. разреда на крају првог класификационог периода шк. 2022/23. год.
 • Успех и дисциплина ученика на крају првог класификационог периода шк. 2022/23. године;
 • Анализа стања у одељењима;
 • Теме по избору родитеља;
 • Текућа питања

Јануар:

 • Успех и дисциплина ученика на крају првог полугодишта школске 2022/23;
 • Анализа стања у одељењима;
 • Информисање о раду Општинског савета родитеља;
 • Упознавање са изабраним агенцијама за спровођење екскурзија ученика од 1. до 8. разреда и наставе у природи, након спроведене јавне набавке;
 • Текућа питања.

Фебруар:

 • Разматрање полугодишњег Извештаја о раду школе у школској 2022/23.године;
 • Разматрање полугодишњег Извештаја  о раду директорке школе у школској 2022/23.
 • Разматрање и усвајање полугодишњег извештаја о раду Савета родитеља у школској 2022/23;
 • Информације везане за ученике 8. разреда и њихове родитеље: пробни завршни испит, општи родитељски састанак, припремна настава и завршни испит;
 • Анализа стања у одељењима;
 • Текућа питања

Април:

 • Информисање о реализацији школског програма од 1. до 8. разреда на крају трећег класификационог периода школске 2022/23. године;
 • Анализа стања у одељењима;
 • Теме по избору родитеља – сарадња родитеља и школе;
 • Еколошка акција „У сусрет пролећу“
 • Текућа питања.

Јун – Јул:

 • Извештај о реализацији излета од 1. до 6. разреда, дводневних екскурзија 7. и 8. разреда и наставе у природи од 1. до 4.  у школској 2022/23. години;
 • Успех и дисциплина ученика на крају другог полугодишта школске 2022/23;
 • Упознавање са изузетним резултатима ученика 8. разреда: Ученик и спортиста генерације, носиоци диплома „ Вук Караџић“ и посебних диплома;
 • Резултати ученика на такмичењима;
 • Упознавање са календаром активности за упис ученика у средње школе;
 • Извештај о резултатима завршног испита ученика осмог разреда и упису у средњу школу;
 • Извештај о раду Савета родитеља у школској 2022/23. години;
 • Извештај о реализацији школског програма од 1. до 8. разреда на крају другог полугодишта школске 2022/23. године;
 • Текућа питања