САВЕТ РОДИТЕЉА

ПРОГРАМ САВЕТОДАВНОГ ОРГАНА ШКОЛЕ
ПРОГРАМ РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА ШКОЛЕ

Септембар:
-Конституисање Савета родитеља школе;
-Упознавање са Пословником о раду савета родитеља;
-Усвајање плана и програма рада Савета родитеља за школску 2018/19. годину;
-Избор представниака за Општински савет родитеља;
-Избор представника за Стручни актив за развојно планирање;
-Избор представника за Тим за самовредновање квалитета рада школе;
-Разматрање и усвајање извештаја о раду Савета родитеља у школској 2017/18. години;
-Извештај о раду школе у школској 2017/18. години;
-Информисање Савета родитеља о утвврђивању коначног успеха ученика на крају школске 2017/18. на дан 31.8.2018.
-Извештај о раду директора школе у школској 2017/18. години;
-Упознавање родитеља са школским календаром и са динамиком рада у школској 2018/19. години;
-Давање сагласности на маршуте за екскурзије ученика од првог до осмог разреда и наставу у природи;
-Разматрање Годишњег плана рада школе за школску 2018/19;
-Осигурање ученика – избор комисије за разматрање понуда;
-Родитељи и њихова помоћ школи (помоћ родитеља у реализацији програма, уређење школе, друштвено-корисног рада, помоћ у стварању материјалних услова за рад, родитељи у својству предавача за родитеље, наставнике и ученике).
-Текућа питања.
Новембар:
-Информација о реализацији школског програма од првог до осмог разреда на крају првог класификационог периода шк. 2018/19. год.;
-Успех и дисциплина ученика на крају првог класификационог периода шк. 2018/19. године;
-Теме по избору родитеља;
-Текућа питања;
Децембар:
-Самовредновање рада школе : анонимно анкетирање чланова Савета родитеља ( области вредновања: брига о ученицима и сарадња са родитељима );
-Теме по избору родитеља;
-Информације о раду Општинског савета родитеља;
-Текућа питања.

Фебруар:
-Извештај о раду школе у првом полугодишту 2018/19. године;
-Полугодишњи извештај о раду директора школе у школској 2018/19.
-Разматрање и усвајање полугодишњег извештаја о раду Савета родитеља у школској 2018/19;
-Успех и дисциплина ученика на крају првог полугодишта;
-Упознавање са изабраним агенцијама за спровођење екскурзија ученика од првог до осмог разреда и наставе у природи, након спроведене јавне набавке;
-Текућа питања.

Април:
-Информација о реализацији школског програма од првог до осмог разреда на крају трећег класификационог периода шк. 2018/19. год.;
-Сарадња родитеља и школе;
-Резултати ученика на такмичењима;
-Информације везане за ученике осмог разреда и њихове родитеље: пробни завршни испит, општи родитељски састанак, припремна настава и завршни испит;
-Избор члана Савета родитеља који ће присуствовати завршном испиту за ученике осмог разреда;
-Текућа питања.

Јун:
-Извештај о реализацији излета од првог до шестог разреда, дводневних екскурзија седмог и осмог разреда и наставе у природи од првог до четвртог разреда у школској 2018/19. години;
-Успех и дисциплина ученика на крају другог полугодишта;
-Упознавање са календаром активности за упис ученика у средње школе школске 2019/20. године;
-Текућа питања.

Јул:
-Извештај о резултатима завршног испита ученика осмог разреда и упису у средњу школу;
-Извештај о раду Савета родитеља школе у школској 2018/19. години;
-Извештај о реализацији школског програма ученика од првог до осмог разреда на крају другог полугодишта школске 2018/19. године;
-Текућа питања.

По потреби, као и на захтев родитеља, заказују се ванредне седнице Савета родитеља.

Састанцима Савета родитеља школе присуствује стручни сарадник педагошко-психолошке службе, који води записнике са састанка.

САВЕТ РОДИТЕЉА – школска 2018/19.

Укупно чланова: 73, кворум 37

ОДЕЉЕЊЕ – РОДИТЕЉ
1. 1-1 Светлана Димчић
2. 1-2 Маја Симић
3. 1-3 Ивица Милошевић

4. 2-1 Тијана Цветковић
5. 2-2 Наташа Кубат
6. 2-3 Катарина Брезо

7. 3-1 Марија Михајловић
8. 3-2 Снежана Јовић Дамњановић
9. 3-3 Милка Јовановић

10. 4-1 Илија Лукић
11. 4-2 Сузана Вујић
12. 4-3 Божидар Благојевић

13. 5-1 Теодора Кешански
14. 5-2 Зоран Милошевић
15. 5-3 Сибин Тодоровић
16. 5-4 Милена Радуновић
17. 5-5 Мирјана Стевановић
18. 5-6 Бељина Сања Марковић

19. 6-1 Сандра Стевановић
20. 6-2 Дејан Маринковић
21. 6-3 Горан Чамџић
22. 6-4 Славица Бујић
23. 6-5 Љубомир Лацковић
24. 6-6 Кристина Петровић
25. 6-7 Весна Јовановић
26. 6-8 Бељина Владан Деветаковић

27. 7-1 Игор Јанковић
28. 7-2 Горан Стевановић
29. 7-3 Милена Јовичић
30. 7-4 Тамара Марковић
31. 7-5 Југослав Гашић
32. 7-6 Милован Милованчевић
33. 7-7 Бељина Милош Милановић
34. 8-1 Славољуб Марковић
35. 8-2 Драгана Јовановић
36. 8-3 Катарина Маринковић
37. 8-4 Тања Живановић
38. 8-5 Гордана Ећимовић
39. 8-6 Саша Милановић
40. 8-7 Милица Милановић
41.  8-8 Бељина Јасмина Јовановић

42. Арнајево 1,3 Ивана Павловић
43. Арнајево 2,4 Нада Радовановић ( Марко Петровић)
44. Баћевац 1. Данијела Радовановић
45. Баћевац 2. Радојка Ђорђевић
46. Баћевац 3. Дарко Младеновић
47. Баћевац 4. Драган Димитријевић
48. Бељина 1,2 Саша Деветаковић
49. Бељина 3,4 Маја Милановић
50. Бождаревац 1,3 Нада Јовичић
51. Бождаревац 2,4 Слађана Дачић
52. Велики Борак,1 Славиша Јевтић
53. Велики Борак 2,4 Ивана Барјактаровић
54. Велики Борак 3 Александар Богдановић
55. Глумчево Брдо 1. Нена Коврлија
56. Глумчево Брдо 2. Драгана Стеванчевић
57. Глумчево Брдо 3. Јелена Цекић
58. Глумчево Брдо 4. Дејан Ђорђевић
59. Губеревац 1,2,3. Горан Стевановић
60. Гунцати 1,4 Данијела Стевановић
61. Гунцати 2. Драган Ристовић
62. Гунцати 3. Мира Раковић
63. Лисовић I 2,3. Наташа Давидовић
64. Лисовић II 1,2,3,4 Бисерка Стевић
65. Манић 1,3 Мирјана Јанковић
66. Манић 2,4 Милена Јовановић
67. Рожанци 2. Аљана Митровић
68. Рожанци 3,4. Славица Миллошевић
69. Равни Гај 1,2. Ивана Михаиловић
70. Равни Гај 3. Милица Ђорђевић
71. Равни Гај 4. Ивана Јовановић Божић
72. Средњи Крај 1,3. Маја Савић
73. Средњи Крај 2,4. Зоран Милошевић