logoПОЛИТИКА БЕЗБЕДНОСТИ НА ИНТЕРНЕТУ

 Основна школа
„Кнез Сима Марковић“
Светосавска 77, 11460 Барајево
тел. 8300-124 ; 8301-243; 8304-640;
8304-639 (факс)
ПИБ 101412064
Матични број 07001193
E mail: osbarajevo@gmail.com
www.knezsimamarkovic.edu.rsPicture1

ПОЛИТИКА БЕЗБЕДНОСТИ НА ИНТЕРНЕТУ

Приватност заштите података

Редовно одржавање и ажурирање рачунара и рачунарске мреже којој ученици имају приступ врше софтверски администратори Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Ученици немају приступ искачућим прозорима и  нежељеним веб сајтовима.

Школа води рачуна и обезбеђује заштиту података на адекватан начин како не би дошло до повреде приватности или кршења Закона о заштити података о личности.

Општи акти школе,  Статут ОШ „Кнез Сима Марковић“ Барајево, Правилник о понашању запослених, ученика и родитеља ученика и Правилник о дисциплинској одговорости ученика, садрже одредбе којима се регулише ношење и коришћење мобилних телефона. Ученици, наставници и родитељи ученика упознати су са овим правилницима (ученици на часовима одељењског старешине, а родитељи на родитељским састанцима и Савету родитеља).

Школа води рачуна и информише запослене и ученике о поштовању и  заштити ауторских права.

Друштвене мрже и  медији

Школа има своју веб страницу и  има отворен налог на друштвеној мрежи Twitter у циљу промоције рада школе.

Школа води рачуна када су упитању друштвене мреже и медији. Врши се редовна едукација ученика, запослених и родитеља о правилима понашања на друштвеним мрежама и у медијима (на часовима редовне наставе, посебно организованим предавањима, радионицама и семинарима).

Фотографије и видео записи се не објављују без обавезне писмене сагласности родитеља.

Изазови комуникације на интернету

Брига о ученицима је приоритетна област Школског развојног плана 2017-2020., а међу стратешким циљевима су подизање нивоа безбедности ученика у поседу школе и поштовање и заштита дечјих права.

Школа има израђен Програм за заштиту ученика од насиља, злостављања, занемаривања и дискриминације, као и формиран Тим за заштиту ученика. У сваком конкретном случају насиља, злостављања, занемаривања и дискриминације или сумње на исто, поступа се  у складу са Протоколом поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање.

У случајевима потенцијалног или стварног насиља запослени у установи су дужни да интервентне мере предузимају у складу са:

  • Законом о основама система образовања и васпитања
  • Законом о основној школи
  • Законом о раду
  • Општим и Посебним протоколом за заштиту деце – ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама
  • Приручником за примену Посебног протокола за заштиту ученика од насиља
  • Правилником о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације од стране запосленог, ученика или трећег лица у установи образовања и васпитања
  • Статутом ОШ “Кнез Сима Марковић“ у Барајеву
  • Правилником о дисциплинској и материјалној одговорности ученика
  • Правилником о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време остваривања образовно-васпитног рада
  • Правилником о понашању ученика, запослених и родитеља ученика.

Дан безбедности на интернету

На предлог председника Школског одбора Биљане Поповић, Школски одбор од школске 2018/2019. године у сарадњи са eTwinning тимом школе промовише Дан безбедности на интернету. Попуњавањем обрасца на адреси http://bit.ly/supportSID школа се две године за редом прикључила кампањи СИД „Заједно за бољи интернет“. У оквиру Дана безбедности на интернету, еТвинери наше школе учествују у великом броју догађаја и активности, на сам дан обележавања и током читавог месеца.

Едукација о безбедности на интернету

У школи се континуирано спроводи едукација ученика, родитеља и наставника о безбедности на интернету.

Од школске 2017/2018. године Министарство унутрашњих послова и Министарство просвете, науке и технолошког развоја реализује Програм „Основи безбедности деце“ чији је циљ стицање нових и унапређење постојећих знања, вештина и ставова ради постизања безбедносне културе ученика четвртог и шестог разреда основне школе. Наставу реализују припадници Министарства унутрашњих послова који поседују знања и вештине из области које се изучавају, као и пензионисани припадници МУП-а. Области које реализују једном месечно кроз час одељењског старешине су: безбедност деце у саобраћају; полиција у служби грађана; насиље као негативна појава; превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола; безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа; превенција и заштита деце од трговине људима; заштита од пожара и заштита од техничко-технолошких опасности и природних непогода. Од школске 2018/2019. године предавања се реализују и са ученицима првог разреда. Предавањима присуствују све одељењске старешине.

У школи делују  eTwinning  тим и Тим за пројекте чији је један од циљева подизање нивоа свети о безбедном и бољем интернету. До краја школске 2019/2020. године реализоваће се школски пројекат „Безбедни на мрежи“ аутора учитељице Биљана Поповић, Најбољег едукатор Србије 2019., координатора eTwinning тима и Тима за пројекте.